ŞAPTE ANI DE LA ALEGEREA PREASFINŢITULUI PĂRINTE AMBROZIE ÎN DEMNITATEA DE EPISCOP AL GIURGIULUI

Astăzi, 8 februarie se împlinesc şapte ani de la alegerea Preasfinţitului Părinte Ambrozie în demnitatea de Episcop al Giurgiului.

Întâistătătorul eparhiei a văzut lumina zilei la 20 aprilie 1969, în localitatea Scorţeni, judeţul Prahova. Simţind chemarea lăuntrică a slujirii sfaturilor evanghelice şi urmării chipului îngeresc, odată cu terminarea studiilor liceale, în anul 1990 intră în obştea Schitului Crasna, unul dintre cele mai cunoscute centre monahale prahovene, cu dorinţa de a-şi închina viaţa slujirii lui Dumnezeu şi aproapelui. În anul 1991 este tuns în monahism, primind numele şi binecuvântarea marelui ierarh al Milanului, Sfântul Ambrozie. Datorită dragostei pentru slujirea Sfântului Altar, tânărul monah este hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah în 1992. Anii petrecuţi în obştea Schitului Crasna, figurile pline de lumină ale povăţuitorilor săi duhovniceşti, au fost, nu de puţine ori, rememoraţi de Preasfinţia Sa cu duioşia şi preţuirea cu care se cuvine a ne omagia părinţii spirituali. Atrăgând atenţia prin comportarea exemplară şi prin interesul vădit pentru studiu şi cultură, Preasfinţia Sa urmează, între anii 1992–1996, cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, fiind remarcat de către profesorii acestei prestigioase instituţii teologice, prin seriozitate şi prin calităţi intelectuale deosebite. În anul 1996, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române de atunci, vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, îi încredinţează ascultarea de stareţ al Schitului Darvari, redeschis după o lungă şi tristă perioadă de tăcere. În tot acest răstimp, tânărul stareţ al Darvarilor a desfăşurat o intensă activitate duhovnicească şi administrativă, întărind obştea monahilor, creând o comunitate de credincioşi bine închegată, construind un paraclis, stăreţia, arhondaricul, trapeza şi chiliile şi restaurând vechea incintă. În paralel cu această slujire, Preasfinţia Sa şi-a continuat studiile, urmând cursurile de masterat ale aceleiaşi facultăţi, la secţia „Doctrină şi cultură”. Lucrarea de dizertaţie Palamism şi secularizare, redactată sub îndrumarea vrednicului de amintire Pr. Acad. Dumitru Popescu, a reprezentat un studiu de referinţă în cadrul cercetărilor palamite din ţara noastră, cunoscând lumina tiparului în anul 2000.

Pentru meritele deosebite depuse în slujba Bisericii, Preasfinţia Sa primeşte în anul 1999 rangul de Protosinghel, în acelaşi an fiind admis şi la cursurile de doctorat ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniaţiei transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susţinerea lucrării cu titlul Considerarea istorică a cauzelor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică, sub îndrumarea ştiinţifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susţinută pe 3 martie 2005. Comisia, formată din opt prestigioşi profesori greci, va acorda acestei lucrări calificativul Arista (excepţional) propunând publicarea ei.

Apreciind pregătirea sa teologică, bogata activitate pastoral-misionară şi socială, ca şi promptitudinea şi stăruinţa în îndeplinirea ascultărilor încredinţate, în ziua de 4 octombrie 2000, Sfântul Sinod, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, l-a ales în funcţia de episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul”, hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000. În această calitate a coordonat şi îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relaţii Externe Bisericeşti, Comunităţi Externe, Învăţământ, Biserica şi Societatea, Diaconia, Biroul de Presă şi Biroul de Pelerinaje. Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunităţi Externe, Sectorul Patrimoniu Naţional Bisericesc, Asociaţia Diaconia, Aşezământul social „Patriarhul Justinian Marina”, Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu Agenţia de turism „Pelerinul”, Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum şi îndrumarea activităţii Schitului Darvari din Bucureşti.

Avându-se în vedere realizările şi experienţa acumulată timp de şase ani în slujirea de Episcop vicar patriarhal, în ziua de 8 februarie 2006, Preasfinţitul Părinte Ambrozie Sinaitul a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub preşedinţia vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, şi întronizat în ziua de 9 aprilie în Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu.

În aceşti şapte ani de arhipăstorire în Episcopia Giurgiului, Preasfinţia Sa a desfăşurat o activitate deosebită în plan pastoral-misionar, străduindu-se să cunoască problemele şi solicitările preoţilor, dar şi ale credincioşilor, prin intermediul numeroaselor vizite pastorale făcute în cuprinsul eparhiei. Un aspect important al desfăşurării activităţii Preasfinţiei Sale îl reprezintă revigorarea vieţii monahale, prin înfiinţarea de mănăstiri şi schituri. Multe mănăstiri și biserici, monumente istorice, care oglindesc simțămintele și ideile înaintașilor, dar şi măiestria meşterilor de odinioară, au îmbrăcat haină nouă în urma lucrărilor de restaurare efectuate sub directa îndrumare a Chiriarhului locului. Astfel, au fost înfiinţate Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe” şi Schitul „Sf. Nicolae” din Giurgiu, Mănăstirea „Buna Vestire” din Bolintin, Schitul „Acoperământul Maicii Domnului” din com. Izvoarele, satul Chiriacu, Mănăstirea „Sf. Ioan Rusul” în pădurea de la Slobozia, Schitul Mironeşti şi au fost reactivate Schitul „Barbu Belu” de la Gostinari şi Schitul Strâmbu-Găiseni din localitatea Găiseni. De asemenea, Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu a fost necontenit în atenția Preasfinției Sale, atenţie concretizată prin realizarea amplelor lucrări de restaurare și consolidare ale acestei măreţe biserici, lucrări de curățire a picturii, a fost împodobită cu deosebite odoare sfinte pentru desfăşurarea cultului. Toate aceste strădanii au fost binecuvântate prin săvârşirea slujbei de resfințire de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu ocazia vizitei canonice pe care a efectuat-o în Episcopia Giurgiului în data de 23 aprilie 2010.

Voievodala Mănăstirea Comana prin implicarea Preasfinţeiei Sale va intra într-un amplu proces de restaurare ce va cuprinde atât sfântul locaş, cât şi chiliile şi stăreţia. De asemenea, în anul 2012 a fost începută construcţia noii biserici de zid a Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. A fost pusă piatră de temelie pentru noua biserică a Mănăstirii Sfântul Ioan Rusul din localitatea Slobozia de Giurgiu. În atenţia Chiairiarhului nostru a fost şi biserica Schitului Strâmbu Găiseni, ridicată în urmă cu cinci secole de voievodul Neagoe Basarab, locaş de cult ce se află în stadiu avansat de restaurare.

Totodată, alături de înfiinţarea sau restaurarea centrelor monahale, a fost susţinută şi activitatea parohiilor, sprijinindu-se achiziţionarea de case parohiale în parohiile sărace, conservarea şi consolidarea monumentelor istorice, ridicarea de noi lăcaşe de cult şi înzestrarea acestora cu tot ceea ce este necesar în vederea bunei desfăşurări a vieţii parohiale. Construirea de noi biserici pentru parohiile lipsite de locaşurile de cult, ca şi restaurarea celor vechi, împodobirea lor cu pictură nouă sau restaurarea celei existente, rămân dovezi ale vocaţiei sale de ctitor.A fost sporit patrimoniul parohiilor sărace din cuprinsul eparhiei noastre prin achiziţionarea de case parohiale. Au fost sprijinite lucrările de construcţie sau restaurare la multe din locaşurile de cult.

Acţionând cu râvnă şi chibzuinţă, s-a îngrijit de formarea preoţilor şi de cultivarea tradiţiilor sănătoase de pe aceste meleaguri încărcate de istorie.

În plan social-filantropic, au fost înfiinţate mai multe centre sociale, menite să vină în sprijinul tuturor celor defavorizaţi. Între acestea, se cuvine să enumerăm Asociaţia „Letca Nouă”, înfiinţată în 2006, ce cuprinde, la ora actuală, mai multe centre – Aşezământul social „Dumnezeieştii Părinţi Ioachim şi Ana”, Casa protejată „Nifon Mitropolitul” şi Aşezământul social „Grădina Maicii Domnului”. Cu binecuvântarea şi implicarea directă a Preasfinţiei Sale, a luat fiinţă „Aşezământul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din comuna Slobozia de Giurgiu, aşezământ ce are drept scop ocrotirea şi reintegrarea în societate a mamelor şi copiilor, victime ale violenţei în familie. Mamele şi copiii care sunt ocrotiţi aici beneficiază de un program foarte bine stabilit pentru o perioadă de un an, timp în care persoanele aflate în dificultate vor încerca, cu ajutorul unei echipe bine formate a Episcopiei Giurgiului (medic, asistent medical, psiholog, asistent social, jurist, administrator, instructor de educaţie), să rezolve situaţia socială în care se află. De asemenea, tot prin implicarea Chiriarhului nostru, în Episcopia noastră funcţionează cabinetul medical „Sf. Ioan Rusul”, deservit de monahia Andreea Dragomir, medic specialist – medicină de familie. Cabinetul medical „Sf. Ioan Rusul” al Episcopiei funcţionează într-un spaţiu modern, cu o dotare corespunzătoare, oferind servicii medicale gratuite atât persoanelor asigurate, cât şi persoanelor neasigurate şi fără posibilităţi materiale.Pentru a veni în sprijinul bolnavilor din jud. Giurgiu, anul acesta cabinetul a fost dotat cu un Electrocardiograf, fiind, în acelaşi timp, asigurată asistenţa medicală pentru peste 1000 persoane care nu beneficiază de asigurări medicale de sănătate.

Îmbogăţirea activităţii culturale a eparhiei a reprezentat şi reprezintă una dintre preocupările majore ale Preasfinţiei Sale. Pentru a putea răspunde cerinţelor şi provocărilor vremii, Preasfinţia Sa a acordat binecuvântarea înfiinţării mai multor centre social-culturale în cadrul cărora se desfăşoară atât programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, cât şi diferite conferinţe ale credincioşilor giurgiuveni. Între aceste centre se cuvine să menţionăm Centrul Cultural-Pastoral „Meletie Arhimandritul” din incinta Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Centrele Cultural-Misionare „Sfântul Ioan Valahul” şi „Nichifor Crainic” din incinta Centrului Eparhial, Centrul Cultural „Radu Şerban” din incinta Mănăstirii Comana, Centrul Cultural „Dimitrie Bolintineanu” de la Parohia Bolintin Vale, şi Centrul Pastoral-Misionar „Sfânta Muceniţă Filofteia”de la Parohia Joiţa. În anul 2012, în ziua de 20 decembrie Episcopia Giurgiului, a achiziţionat Conacul Drugănescu, situat în comuna Floreşti-Stoeneşti. Acest monument de arhitectură, ridicat între anii 1717-1715 de către Gavril Drugănescu, se situează în rândul palatelor brâncoveneşti de la Mogoşoaia, Sâmbăta şi Potlogi, fiind integrat în suita valorilor arhitecturii europene. Aici, sunt în curs de amenajare: Centrul pastoral-cultural „Gavril Drugănescu”, sediul Protoieriei Bolintin, un muzeu etnografic al Episcopiei Giurgiului şi un centru de restaurare al obiectelor de patrimoniu din eparhie. De asemenea, a fost înfiinţată Editura Eparhială şi Muzeul eparhial.

Se cuvine să menţionăm, în mod deosebit, activitatea editorială a Editurii Episcopiei Giurgiului, în cadrul căreia au apărut, pe lângă publicaţia lunară „Revista Ortodoxă”, o serie de studii şi cărţi cu conţinut teologic şi duhovnicesc.

Învăţământul teologic giurgiuvean se bucură de atenţia deosebită a Preasfinţiei Sale. Din anul şcolar 2008–2009, Seminarul Teologic din Giurgiu poartă numele celui de al V-lea Patriarh, cel care a contribuit în mod decisiv la înfiinţarea lui. Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, Preasfinţia Sa a pus la dispoziţia tinerilor teologi un volum impresionant de cărţi din biblioteca personală, a amenajat o sală specială pentru audiţii, dotând-o cu toate cele necesare în acest sens. Totodată, Episcopia Giurgiului acordă lunar bursa „Teoctist Patriarhul” elevilor eminenţi ai Seminarului, ţinând cont atât de rezultatele de la învăţătură, cât şi de situaţia socială a acestora.

Permanenta preocupare pentru dezvoltarea şi încurajarea educaţiei religioase a tinerei generaţii prin reactivarea catehezei parohiale, reprezintă un imperativ deosebit de actual pentru Chiriarhul nostru. În acest sens, în Episcopia Giurgiului, astăzi, din totalul de 180 de parohii existente, programul catehetic naţional ,,Hristos împărtăşit copiilor” se desfăşoară în 120 de parohii, unde au fost organizate grupe cu 10-15 copii şi tineri, fiind amenajate spaţii speciale pentru orele de cateheză, iar în unele dintre parohii, catehezele se desfăşoară în locaşurile de cult. Aceeaşi atenţie deosebită este acordată şi Proiectului ,,Alege Şcoala!”, o continuare a programului catehetic ,,Hristos împărtăşit copiilor”, care are drept scop prevenirea şi combaterea fenomenului de abandon şcolar. Totodată, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Ambrozie, la Centrul Eparhial pentru copii şi tineret ,,Sfântul Ioan Valahul”, dar şi în celelalte centre cultural-pastorale înfiinţate, se desfăşoară numeroase activităţi educativ-religioase în scopul formării caracterului religios-moral al tinerilor. Tot în acest scop, cu binecuvântarea şi prin implicarea directă a Preasfinţiei Sale a fost înfiinţat în cadrul Mănăstirii ,,Sfântul Ioan Rusul” de la Slobozia, un centru de activităţi sportive şi jocuri recreative, unde tinerii îşi pot dezvolta abilităţile personale, creativitatea, spiritul de echipă, capacitatea de comunicare şi, mai ales, bucuria de a-şi face prieteni noi şi de a împărtăşi cu ei lucrurile frumoase.

Cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale, în Parohia Joiţa, din Protopopiatul Bolintin, a luat fiinţă Căminul preoţesc „Sfânta Muceniţă Filofteia”. Preoţii pensionaţi şi fără copii din eparhia noastră au posibilitatea să descopere aici un Cămin preoţesc modern care dispune de un paraclis pentru slujbe, sală de mese, bucătărie, sală de conferinţe şi apartamente complet utilate, bibliotecă şi o sală socială comună.

Astăzi, cu prilejul împlinirii celor şapte ani de la alegerea Preasfinţitului Părinte Ambrozie în demnitatea de Episcop al de Dumnezeu păzitei Episcopii a Giurgiului, rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască Preasfinţiei Sale ani mulţi şi buni, pentru a sluji cu aceeaşi dragoste, înţelepciune şi dăruire Biserica lui Hristos şi poporul dreptcredincios.

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Preasfinţia Voastră!
php

Reclame
Galerie | Acest articol a fost publicat în Aniversări. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s