Despre

Biserica Ortodoxă Română este Biserică de origine apostolică, întemeiată prin lucrarea misionară a Sfântului Apostol Andrei care a predicat cuvântul Evangheliei şi în fosta provincie romană Scythia Minor, teritoriul dintre Dunăre şi vestul Mării Negre, Dobrogea de astăzi (Sud-Estul României).
La 25 aprilie 1885, Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală (de sine stătătoare), iar la 25 februarie 1925 a fost ridicată la rangul de Patriarhie, fiind în comuniune dogmatică, liturgică şi canonică cu celelalte Biserici Ortodoxe Surori.
Potrivit ultimului recensământ (2002), 86.7% din cei 21.794.793 de locuitori ai României s-au declarat creştini ortodocşi.

1. Organizare
Biserica Ortodoxă Română este organizată ca Patriarhie şi cuprinde:

în ţară: 6 Mitropolii, împărţite în Arhiepiscopii şi Episcopii, cu un total de 13.527 parohii şi filii, deservite de 14.513 preoţi şi diaconi, ce slujesc în 15.218 lăcaşuri de cult;
pentru românii ortodocşi din diaspora există 3 Mitropolii (constituite din 3 Arhiepiscopii şi 6 Episcopii) în Europa; o Arhiepiscopie pe continentul american şi o Episcopie a Australiei şi Noii Zeelande.

A) Organizare centrală
Cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române în toate domeniile ei de activitate este Sfântul Sinod, format din Patriarh, ca preşedinte, şi din toţi mitropoliţii, arhiepiscopii, episcopii eparhioţi, episcopii vicari-patriarhali, episcopii-vicari şi arhiereii-vicari în funcţiune.
Organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, pentru toate problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale este Adunarea Naţională Bisericească, formată din câte trei reprezentanţi ai fiecărei eparhii (un cleric şi doi laici), desemnaţi de adunările eparhiale respective pe termen de patru ani. Membrii Sfântului Sinod participă cu vot deliberativ la lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti.
Organismul central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti este Consiliul Naţional Bisericesc, alcătuit din doisprezece membri ai Adunării Naţionale Bisericeşti (câte un cleric şi câte un laic reprezentând fiecare mitropolie din ţară, desemnaţi pe o perioadă de patru ani). Membrii Sfântului Sinod pot participa cu vot deliberativ la şedinţele Consiliului Naţional Bisericesc.
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române este Preafericitul Patriarh DANIEL, ales la data de 12 septembrie 2007 şi întronizat ca cel de-al VI-lea Patriarh al României la data de 30 septembrie 2007.

B) Organizare locală
Unităţile componente ale Bisericii Ortodoxe Române sunt:

parohia;
mănăstirea;
protopopiatul;
vicariatul;
eparhia (arhiepiscopia şi episcopia);
mitropolia.

2. Viaţa monahală
Biserica Ortodoxă Română are 637 de mănăstiri şi schituri, cu peste 8.000 de monahi şi monahii.

3. Învăţământul teologic
Biserica Ortodoxă Română dispune de:

33 de Seminarii Teologice liceale;
11 Facultăţi de Teologie şi 4 departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăţi, care fac parte din învăţământul superior de stat, având înscrişi 9.365 de studenţi, la mai multe specializări.

Peste 10.000 de cadre didactice predau religia în şcolile publice.

4. Asistenţa religioasă
Pe lângă activitatea curentă din parohii, asistenţa religioasă este asigurată şi în:

armată, jandarmerie şi penitenciare, de către 143 de preoţi;
spitale, centre sociale şi unităţi de învăţământ, de către 364 de preoţi.

5. Asistenţa socială
Instituţii sociale aflate sub directa îndrumare a Bisericii Ortodoxe Române:

121 de centre pentru copii;
35 de centre pentru vârstnici;
106 cantine sociale şi brutării;
52 de centre de diagnostic şi tratament, cabinete medicale şi farmacii sociale;
23 de centre de consiliere şi asistenţă a familiilor în dificultate;
2 centre pentru victimele traficului de fiinţe umane.

Biserica Ortodoxă Română asigură asistenţă socială permanentă pentru aproximativ 270.000 de persoane.
În situaţii de calamităţi naturale, Biserica Ortodoxă Română desfăşoară campanii umanitare la nivel naţional, pentru sprijinul imediat al celor afectaţi. De asemenea, în parteneriat cu autorităţile centrale şi locale şi cu organizaţii non-guvernamentale, atât interne, cât şi internaţionale, Biserica Ortodoxă Română este implicată în derularea unor programe naţionale privind:

combaterea violenţei domestice;
prevenirea traficului de persoane;
prevenirea consumului de droguri;
prevenirea răspândirii HIV-SIDA;
integrarea şi incluziunea socială a categoriilor defavorizate (persoane cu disabilităţi, şomeri ş.a.).

6. Instituţii bisericeşti cu scop misionar
În Biserica Ortodoxă Română funcţionează:

Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române

Instituţii media la nivelul Patriarhiei Române şi al eparhiilor;

7. Relaţii bisericeşti şi interreligioase
Biserica Ortodoxă Română este membră a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) din 1961 şi membră a Conferinţei Bisericilor Europene (KEK) din 1964. Ea participă, împreună cu celelalte Biserici Ortodoxe, la dialogurile teologice internaţionale cu Biserica Romano Catolică, Bisericile Protestante, Biserica Anglicană etc.
Biserica Ortodoxă Română are un Birou de Reprezentare pe lângă Uniunea Europeană şi celelalte instituţii politice europene, la Bruxelles.

8. Colecţii muzeale pentru conservarea cărţilor vechi şi a obiectelor religioase
În cadrul Bisericii Ortodoxe Române funcţionează 275 de muzee şi colecţii muzeale, precum şi 42 de centre zonale de depozitare.

Romanian Orthodox Church – Short Presentation

The Romanian Orthodox Church is a Church of apostolic origins, born out of the mission of St Andrew the Apostle, who preached the Word of the Gospel also in the old Roman province of Scythia Minor, the territory between the Danube and the western part of the Black Sea, present Dobrogea (south east of Romania).
On 25 April 1885, the Romanian Orthodox Church became autocephal (self-governing) and on 25 February 1925 she was elevated to the rank of Patriarchate, being in dogmatic, liturgical and canonical communion with the other Sister Orthodox Churches.
According the last census, (2002), Romania has a population of 21,794,793 inhabitants, of which 86,7 % declared themselves as Christian Orthodox.

1. Organisation
The Romanian Orthodox Church is organised as Patriarchate and comprises:

within the country: 6 Metropolitanates, made up of Archdioceses and Dioceses, with a total of 13,527 parishes, served by 14,513 priests and deacons, in 15,218 places of worship;
for the Romanian Orthodox from abroad, there are 3 Metropolitanates (made up of 3 Archdioceses and 6 Dioceses) in Europe; an Archdiocese on the American continent and a Diocese of Australia and New Zealand.
A) Central Organisation
The Holy Synod is the highest authority of the Romanian Orthodox Church in all her matters of activity. The Holy Synod is made up of the Patriarch, as president, and all metropolitans, archbishops, bishops, assistant bishops to the Patriarch and assistant bishops in function.
The deliberative central body of the Romanian Orthodox Church for all administrative, social, cultural, economical and patrimonial issues is the National Church Assembly, made up of three representatives of each diocese or archdiocese (a clergy and two lay persons), appointed by the respective diocesan assemblies for a term of four years. The members of the Holy Synod participate in it with deliberative vote.
The central executive body, both of the Holy Synod and of the National Church Assembly, is the National Church Council, made up of twelve members of the National Church Assembly (one clergy and one lay person representing each metropolitanate from Romania, designated for a term of four years). The members of the Holy Synod may participate in it with deliberative vote.
The Primate of the Romanian Orthodox Church is His Beatitude Patriarch DANIEL, elected on 12 September 2007 and enthroned as the 6th Patriarch of Romania on 30 September 2007.
B) Local Organisation
The administrative units of the Romanian Orthodox Church are:

parohia;
monastery;
deanery;
eparchy (archdiocese and diocese);
metropolitanate.

2. Monastic Life
The Romanian Orthodox Church has 637 monasteries and sketes with more than 8,000 monks and nuns.

3. Theological Education
The Romanian Orthodox Church comprises:

33 Theological Seminaries at high school level;
11 Faculties of Theology and 4 Departments of Theology, which are part of the state university education system, having 9,365 students in several specialities

More than 10,000 professors teach religious education in state schools.
4. Religious Assistance
Besides usual activities in the parishes, religious assistance is also provided in:

army, police and prisons, by 143 priests;
hospitals, social centres and educational units, by 364 priests;

5. Social Assistance
Social institutions which are under the patronage of the Romanian Orthodox Church:

121 centres for children;
35 centres for old people;
106 social canteens and bakeries;
52 de centre de diagnostic şi tratament, cabinete medicale şi farmacii sociale;
23 centres for counselling and assistance of families in difficulty;
2 centres for victims of human trafficking.

The Romanian Orthodox Church provides permanent social assistance for around 270.000 persons.
In cases of natural disasters, the Romanian Orthodox Church undertakes humanitarian campaigns at national level, in order to provide immediate assistance to affected persons. At the same time, in partnership with central and local authorities and national and international non-governmental organisations, the Romanian Orthodox Church is involved in national programs for:

preventing domestic violence;
preventing human trafficking;
preventing drugs abuse;
preventing the spread of HIV/ AIDS ;
promoting integration and social inclusion of those at risk (people with disabilities, unemployed etc.).

6. Church Institutions with missionary purpose
In the Romanian Orthodox Church function:

The Biblical and Missionary Institute of the Romanian Orthodox Church;

Mass-media institutions both at the level of the Romanian Patriarchate and at the level of the dioceses;
7. Church and Inter-religious Relations
The Romanian Orthodox Church is member of the World Council of Churches (WCC) beginning with 1961 and of the Conference of European Churches (CEC), from 1964, being also involved in local ecumenical relations. Together with other Orthodox Churches, she participates in international theological dialogues with the Roman Catholic Church, the Protestant Churches, the Anglican Church, etc. The Romanian Orthodox Church takes also part in the wider inter-religious dialogue.
Beginning with 1 January 2007, the Romanian Orthodox Church has, in Brussels, an Office of Representation to the European Union and other European political institutions.

8. Museum Collections for the Conservation of Old Books and Religious Artefacts
In the Romanian Orthodox Church there are 275 museums and museum collections, as well as 42 regional centres for storage

L’Eglise Orthodoxe Roumaine – en bref

D’origine apostolique, l’Eglise orthodoxe roumaine est fondée par Saint André, l’Apôtre qui a évangélisé l’ancienne province romaine de la Scythie Mineure (région située entre le fleuve Danube et la Mer Noire, l’actuelle Dobroudja – au Sud-est de la Roumanie).
L’Eglise orthodoxe roumaine est devenue autocéphale le 25 avril 1885 et fut élevée au rang de Patriarcat le 25 février 1925. Elle est en communion dogmatique, liturgique et canonique avec les autres Eglises orthodoxes soeurs.
Selon le dernier recensement (2002), 86,7 % de 21.794.793 habitants de la Roumanie se sont déclarés des chrétiens orthodoxes.

1. L’organisation
Organisée comme Patriarcat, l’Eglise orthodoxe roumaine compte :

6 métropoles en Roumanie, constituées d’archevêchés et d’évêchés et 13.527 paroisses, desservies par 14.513 prêtres et diacres qui officient dans 15.218 églises.
pour les Roumains orthodoxes qui vivent à l’étranger il y a 3 métropoles (qui comptent 3 archevêchés et 6 évêchés) en Europe, un archevêché sur le continent américain et un évêché pour l’Australie et la Nouvelle Zélande.
A) L’organisation centrale
La plus haute autorité de l’Eglise orthodoxe roumaine concernant tous ses domaines d’activité est le Saint Synode. Il est composé du Patriarche, en tant que président, et de tous les évêques en fonction.
L’Assemblée Nationale Ecclésiastique est l’organisme délibératif central de l’Eglise orthodoxe roumaine pour toutes les questions d’ordre administratif, social, culturel, économique et patrimonial. Elle est composée de trois représentants de chaque diocèse (un clerc et deux laïcs) désignés par les assemblées diocésaines respectives pour un mandat de quatre ans. Les membres du Saint Synode participent aux travaux de cet organisme avec vote délibératif.
Le Conseil National Ecclésiastique représente l’organisme exécutif central du Saint Synode et de l’Assemblée Nationale Ecclésiastique. Il est composé de douze membres de l’Assemblée Nationale Ecclésiastique, (un clerc et un laïc comme représentants de chaque métropole du pays, élus pour quatre ans). Les membres du Saint Synode peuvent participer aux séances du Conseil National Ecclésiastique avec vote délibératif.
Sa Béatitude le Patriarche Daniel est le primat de l’Eglise orthodoxe roumaine. Il a été élu le 12 septembre 2007 et installé comme le VIe patriarche de l’Eglise orthodoxe roumaine le 30 septembre 2007.
B) L’organisation locale
L’Eglise orthodoxe roumaine comprend les unités administratives suivantes :

la paroisse;
le monastère;
le doyenné;
le vicariat;
le diocèse (archevêché et évêché);
la métropole.

2. La vie monacale
L’Eglise orthodoxe roumaine compte 637 monastères et skites avec plus de 8.000 moines et moniales.

3. L’enseignement théologique
Pour la formation théologique l’Église dispose de :

33 Séminaires théologiques lycéaux;
11 Facultés de Théologie d’Etat et 4 départements de théologie inclus dans d’autres facultés, comptant plus de 9.300 étudiants et plusieurs filières.

Plus de 10.000 professeurs enseignent la religion dans les écoles publiques.
4. L’assistance religieuse
L’assistance spirituelle est assurée:

dans des hôpitaux et des centres sociaux, par 364 prêtres;
dans l’armée, gendarmerie et prisons, par 143 prêtres;

5. L’assistance sociale
L’Eglise orthodoxe roumaine dirige les institutions sociales suivantes:

121 établissements pour les enfants;
35 établissements pour les personnes âgées;
106 cantines sociales et boulangeries;
52 centres de diagnostic et de traitement, cabinets médicaux et pharmacies sociales;
23 établissements pour assister les familles en détresse;
2 établissements pour les victimes du trafic d’êtres humains.

L’Eglise orthodoxe roumaine assure l’assistance sociale permanente pour environ 270.000 personnes.
Lors des calamités naturelles, l’Eglise orthodoxe roumaine développe des missions humanitaires au niveau national pour assurer le secours immédiat aux personnes touchées par ces désastres. De même, en partenariat avec les autorités centrales et locales et avec les organisations non-gouvernementales internes et internationales, l’Eglise orthodoxe roumaine est impliquée dans le déroulement de programmes nationaux destinés à :

combattre la pauvreté;
combattre la violence domestique;
prévenir le trafic des personnes;
prévenir la consommation de drogues;
prévenir la propagation du HIV/SIDA;
réaliser l’intégration sociale des catégories défavorisées.

6. Des établissements missionnaires

L’Institut Biblique et de Mission de l’Eglise orthodoxe roumaine ;
Des établissements média au niveau du Patriarcat et des diocèses

7. Les relations ecclésiales et interreligieuses
L’Eglise orthodoxe roumaine est membre du Conseil Œcuménique des Eglises (COE), depuis 1961, et de la Conférence des Eglises Européennes (KEK), depuis 1964.
De concert avec les autres Eglises orthodoxes, elle participe aux dialogues internationaux avec l’Eglise catholique romaine, les Eglises protestantes, l’Eglise anglicane etc.
L’Eglise orthodoxe roumaine a un Bureau de représentation auprès de l’Union Européenne et des autres institutions politiques européennes, à Bruxelles.

8. Les collections muséales et les centres pour la conservation des livres et des objets religieux anciens
Au sein de l’Eglise orthodoxe roumaine fonctionnent:

275 musées et collections muséales ;
42 établissements pour stocker et préserver les objets du patrimoine culturel religieux.

Die Rumänisch-Orthodoxe Kirche – Kurze Vorstellung

Die Rumänisch-Orthodoxe Kirche ist eine Kirche apostolischer Herkunft, gegründet durch die missionarische Tätigkeit des Heiligen Apostels Andreas, der das Wort des Evangeliums in der alten römischen Provinz Scythia Minor, das zwischen Donau und Schwarzem Meer liegende Gebiet (Südosten Rumäniens), verkündet hat.
Am 25. April 1885 ist die Rumänische Orthodoxe Kirche autokephal (eigenständig) geworden, und am 25. Februar 1925 wurde sie zum Patriarchat, und befindet sich mit den anderen orthodoxen Schwesterkirchen in dogmatischer, liturgischer und kanonischer (kirchenrechtlicher) Gemeinschaft.
Gemäß der letzten Volkszählung (2002) hat Rumänien eine Bevölkerung von 21.794.793 Einwohnern, von denen 86,7% sich als christlich-orthodox bekannt haben.

1. Organisierung
Die Rumänische Orthodoxe Kirche ist als Patriarchat organisiert und hat:

im Lande: sechs Metropolien, die ihrerseits aus Erzbistümern und Bistümern zusammengestellt sind mit einer Gesamtzahl von 13.527 Kirchengemeinden mit 15.218 Gotteshäusern, in denen 14.513 Priester und Diakonen feiern.
Für die orthodoxen Rumänen im Ausland gibt es 3 Metropolien (mit 3 Erzbistümer und 6 Bistümer) in Europa, und ein Erzbistum auf dem amerikanischen Kontinent und ein Bistum in Australien und Neuseeland.

A) Zentralorganisierung
Die höchste Autorität der Rumänisch-Orthodoxen Kirche für alle Ihre Tätigkeitsbereiche ist die Heilige Synode, zusammengesetzt aus dem Patriarchen als Vorsitzende und aus allen amtierenden Metropoliten, Erzbischöfen, Bischöfen und Vikarbischöfen.
Die Beratungszentralbehörde der Rumänisch-Orthodoxen Kirche, zuständig für alle administrativen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, ist die kirchliche Nationalversammlung, zusammengesetzt aus drei Stellvertretern jedes Bistums (ein Kleriker und zwei Laien), die von der jeweiligen Bistumsversammlung für einen vierjährigen Mandat gewählt werden. Die Mitglieder der Hl. Synode nehmen an den Arbeiten der kirchlichen Nationalversammlung mit beratender Stimme teil.
Die Exekutivzentralbehörde der Heilige Synode und der kirchlichen Nationalversammlung ist der kirchliche Nationalrat, zusammengesetzt aus 12 Mitgliedern der kirchlichen Nationalversammlung (ein Kleriker und ein Laie als Stellvertreter jeder Metropolie für ein vierjähriges Mandat). Die Mitglieder der Hl. Synode können an den Arbeiten des kirchlichen Nationalrates mit beratender Stimme teilnehmen.
Das Oberhaupt der Rumänisch-Orthodoxen Kirche ist Seine Seligkeit Patriarch DANIEL CIOBOTEA, gewählt am 12. September 2007 und inthronisiert als den 6. Patriarchen Rumäniens am 30. September 2007.
B) Lokalorganisierung
Die Einheiten der Rumänisch-Orthodoxe Kirche sind:

Die Pfarrgemeinde
Das Kloster
Das Erzpriesteramt
Das Vikariat
Die Eparchie (das Erzbistum und das Bistum)
Die Metropolie

2. Das Mönchsleben
Die Rumänisch-Orthodoxe Kirche hat 637 Klöster und Skyta mit mehr als 8.000 Mönchen und Nonnen.

3. Der theologische Unterricht
Die Rumänische Orthodoxe Kirche hat:

33 Priesterseminare mit Abiturabschluss;
11 theologische Fakultäten und 4 theologische Fachbereiche, die Teil der Staatsuniversitäten sind, die mehr als 9365 Studenten zählen in verschiedenen Fachgebieten.

Es gibt über 10000 Religionslehrer in den staatlichen Schulen.

4. Die Seelsorge
Neben der ständigen Pfarrgemeindentätigkeit wird die Seelsorge dürchgeführt:

in der Armee, der Gendarmerie und in Gefängnissen durch 143 Priester;
in Krankenhäusern, in Sozialzentren und in Unterrichtseinheiten durch 364 Priester.

5. Das Sozialwerk
Die sich unter der direkten Leitung der Rumänisch-Orthodoxen Kirche befindenden Sozialinstitutionen:

121 Kinderzentren;
35 Altenheimen;
106 Sozialkantinen und Bäckereien;
52 Diagnostik- und Behandlungszentren, Sozialsprechzimmer und Sozialapotheken;
23 Beratungs- und Hilfszentren für die sich in Not befindenden Familien.
2 Zentren für die Opfer des Schwarzhandels mit menschlichen Wesen.

Die Rumänisch-Orthodoxe Kirche bietet ständige Sozialhilfe für 270.000 Menschen dar.
Während der Naturkatastrophen entwickelt die Rumänisch-Orthodoxe Kirche humanitäre Hilfsaktionen auf Nationalebene zur unmittelbaren Hilfe der Betroffenen. Gleichfalls, entwickelt die Rumänisch-Orthodoxe Kirche in Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Nichtregierenden Organisationen nationale Programme, die betreffen:

Die Bekämpfung der Armut;
Die Bekämpfung der Hausgewalt;
Die Bekämpfung des Personenhandels;
Die Bekämpfung des Drogenkonsums;
Die Bekämpfung der HIV/AIDS- Ausdehnung;
Die Leistung der Sozialintegrierung- und Aufnahme der Risikokategorien.

6. Missionarische kirchliche Institutionen
In der Rumänisch-Orthodoxen Kirche funktionieren:

Biblisches und missionarisches Institut der Rumänisch-Orthodoxen Kirche
Medieninstitutionen auf der Ebene des Patriarchats und der Eparchien
7. Kirchliche und interreligiöse Beziehungen
Die Rumänisch-Orthodoxe Kirche ist seit 1961 Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen und seit 1964 Mitglied der Konferenz der Europäischen Kirchen. Zusammen mit den anderen orthodoxen Schwesterkirchen nimmt sie an den internationalen theologischen Dialogen mit der römisch-katholischen Kirche, mit den evangelischen Kirchen der Reformation, mit der anglikanischen Kirche usw., teil.
Die Rumänisch-Orthodoxe Kirche hat eine Stellvertretung bei der Europäischen Union und bei anderen politischen europäischen Institutionen in Brüssel.

8. Museumskollektionen für Konservierung der alten Bücher und der religiösen Objekte
Im Rahmen der Rumänisch-Orthodoxen Kirche gibt es 275 Museen und Museumskollektionen, wie auch 42 Zonaldepots.

Румынская Православная Церковь – краткое представление

Румынская Православная Церковь имеет апостольские начала и была основана в последствии миссионерской проповеди Святого Апостола Андрея, который благовествовал слово Божье на территории бывшей римской провинции Scythia Minor (Малая Скифия), между рекой Дунай и западным побережьем Черного моря, там где сегодня находится Добруджа (юго-восток Румынии).
25 апреля 1885 г., Румынская Православная Церковь стала автокефальной, а 25 февраля 1925 г. – была возвышена в ранге Патриархата, имея полное догматическое, литургическое и каноническое общение с другими Поместными Православными Церквями.
Согласно последней переписи населения (2002 г.), в Румынии проживают 21.794.792 человек, из которых 86,7% заявили себя православными христианами.

1. Устройство
Румынская Православная Церковь организована как Патриархат и имеет в своем составе:

в Румынии: 6 митрополий, в составе которых действуют Архиепископии и Епископии. Во всех епархиях действуют 13.527 приходов, в которых служат 15.513 священников и диаконов.
Для духовного окормления православных румын диаспоры, за границами Румынии действуют 3 митрополии (составленные из 3 архиепископий и 6 Епископий) в Европе, одна Архиепископия на Американских континентах и одна Епископия в Австралии и Новой Зеландии.
A) Управляющие органы Румынской Православной Церкви
Высшим решающим органом Румынской Православной Церкви, во всех областях своей деятельности, является Священный Синод, составленный из Патриарха, в качестве Председателя, всех митрополитов, архиепископов, епископов и викарных епископов, в должности.
Центральным правомочным органом Румынской Православной Церкви, решающим все административные, социальные, просветительные, экономические и патримониальные вопросы, является Церковное Народное Собрание, составленное из представителей (3 из каждой епархии: клирик и два мирянина), назначенными каждым епархиальным собранием, на срок в 4 года. Члены Священного Синода участвуют, с правом голоса, на заседаниях Церковного Народного Собрания.
Высшим исполнительным органом для Синода и для Церковного Народного Собрания является Церковно-Народный Совет, в составе которого входят двенадцать членов Церковного Народного Собрания (клирик и два мирянина из каждой митрополии, на срок в 4 года). Члены Священного Синода могут участвовать, с правом голоса, на заседаниях Церковно-Народного Совета.
Предстоятелем Румынской Православной Церкви является Блаженнейший Патриарх ДАНИИЛ, избранный 12 сентября 2007 г. Интронизация Блаженнейшего Даниила, 6-го румынского Патриарха, состоялась 30 сентября 2007 г.
B) Местное устройство
Составляющие части Румынской Православной Церкви являются:

приход;
монастырь;
протоиерейство (благочинный округ);
викариатство;
епархия (епископия или архиепископия);
митрополия

2. Монашеская жизнь
Румынская Православная Церковь насчитывает 637 монастырей и скитов, в которых подвизаются более 8.000 монашествующих.

3. Богословское образование
В Румынской Православной Церкви действуют:

33 Богословских Семинарий;
11 Богословских Факультетов и 4 богословских департаментов, включенных в другие факультеты, в которых учатся 9.365 студентов разных специальностей. Все они являются частью высшего государственного учебного образования.

Более 10.000 учителей преподают религию в средних школах.

4. Социальная деятельность
Помимо повседневной деятельности в приходах, клирики занимаются социальной деятельностью в:

армии, жандармерии и тюрьмах (143 священников);
больницах, социальных центрах и учебных заведениях (163 священников).

5. Социальная помощь
Социальные заведения, которые действуют непосредственно под руководством Румынской Православной Церкви:

121 центров для детей;
35 центров для пожилых;
106 столовых и пекарен;
52 социальных центров диагноза и лечения, медицинских кабинетов и социальных аптек;
23 центров для помощи бедным семьям;
2 центра для жертв трафика живыми людьми.

Румынская Православная Церковь предоставляет постоянную социальную помощь для 270.000 человек.
В ситуациях природных катастроф, Румынская Православная Церковь предпринимает гуманитарную деятельность, на государственном уровне, для оказания помощи пострадавшим. Также, совместно с центральными органами и с разными румынскими и международными организациями Румынская Православная Церковь трудится в связи с:

противодействием домашнему насилию;
предостережением трафика людьми;
предостережением употребления наркотиков;
предостережением распространения ВИЧ/СПИД;
интеграцией и социальной инклюзией неблагоприятных категориях граждан (инвалиды, безработные и др.).

6. Церковные учреждения, имеющие миссионерские цели
В Румынской Православной Церкви действуют:

Библейский и Миссионерский Институт Румынской Православной Церкви;
Учреждения СМИ на уровне Румынской Патриархии и епархий;
7. Церковные и межрелигиозные связи
Румынская Православная Церковь является членом Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), с 1961 г. И Конференции Европейских Церквей (КЕЦ), с 1964 г. Она участвует, вместе с другими Православными Церквями, в богословском диалоге с Римско-католической Церковью, с Протестантскими Церквями, Англиканской Церковью и др.
Румынская Православная Церковь имеет представительство при Европейском Союзе и других европейских политических учреждениях, в Брюсселе.

8. Музейные коллекции и центры для хранения книг и церковных античностей
В Румынской Православной Церкви функционируют 275 музеев и музейных коллекций и 42 центров для реставрации и хранения церковных античностей государственного значения.

Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας – Σύντομη παρουσίαση

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έχει αποστολικές ρίζες, η θεμελίωσή της έγινε με το ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος κήρυξε τον λόγο του Ευαγγελίου και στην πρώην ρωμαϊκή περιοχή Μικρά Σκυθία, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στον ποταμό Δούναβη και το δυτικό μέρος της Μαύρης Θάλασσας, η σημερινή Δοβρούτσα ( νότιο-ανατολικό μέρος της Ρουμανίας ).
Στις 25 Απριλίου 1885, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έγινε αυτοκέφαλη, και στις 25 Φεβρουαρίου 1925 ανυψώθηκε στο αξίωμα του Πατριαρχείου, έχοντας έτσι στενή ένωση από άποψη δογματικής, λειτουργικής και κανονικής με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες Αδελφές.
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ( 2000 ), 86.7% από το σύνολο των 21.794.793 κατοίκων της Ρουμανίας δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.

1. Διοργάνωση

εντός της χώρας: 6 Μητροπόλεις, οι οποίες διαιρούνται σε Αρχιεπισκοπίες και Επισκοπές, με 13.527 ενορίες, όπου λειτουργούν 14.513 ιερείς και διάκονοι σε 15.218 εκκλησίες.
για τους ορθοδόξους Ρουμάνους της διασποράς υπάρχουν 3 Μητροπόλεις ( αποτελούνται από 3 Αρχιεπισκοπές και 6 Επισκοπές ) στην Ευρώπη˙ μια Αρχιεπισκοπή στην αμερικανική ήπειρο και μια Επισκοπή της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.

A) Κεντρική διοργάνωση
Η ανώτατη αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας σε όλους τους τομείς είναι η Ιερά Σύνοδος , η οποία αποτελείται από τον Πατριαρχη, ο οποίος είναι και πρόεδρός της και από όλους τους μητροπολίτες, αρχιεπισκόπους, επισκόπους, βοηθούς επισκόπους, αρχιερείς.
Ο αποφαντικός κεντρικός οργανισμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας, για όλα τα διοικητικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και πατρογονικά προβλήματα, είναι Εθνική Εκκλησιαστική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από τρεις εκπροσώπους από κάθε αρχιερατική περιοχή ( ένας κληρικός και δυο λαϊκούς ), εκλεγμένοι για τέσσερα χρόνια. Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου συμμετέχουν με αποφαντικό ψήφο στις συνεδριάσεις της Εθνικής Εκκλησιαστικής Συνέλευσης.
Ο κεντρικός εκτελεστικός οργανισμός της Ιεράς Συνόδου και της Εθνικής Εκκλησιαστικής Συνέλευσης είναι το Εθνικό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, συγκροτούμενο από δώδεκα μέλη της Εθνικής Εκκλησιαστικής Συνέλευσης ( ένας κληρικός και ένας λαϊκός από κάθε μητρόπολη της χώρας, εκλεγμένοι για τέσσερα χρόνια ). Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου μπορούν να συμμετέχουν με αποφαντικό ψήφο στις συνεδριάσεις του Εθνικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Ο Αρχιποιμήν της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας είναι ο Μακαριότατος Πατριάρχης Δανιήλ, εκλεγμένος στις 12 Σεπτεμβρίου 2007 και ενθρονισμένος ως ζ Πατριάρχης της Ρουμανίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2007.
B) Τοπική διοργάνωση
Οι συστατικές μονάδες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας είναι :

η ενορία
το μοναστήρι
το γενικό αρχιερατείο
η αρχιερατική περιοχή ( αρχιεπισκοπή ή επισκοπή )
η μητρόπολη

2. Η μοναχική ζωή
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έχει 637 μοναστήρια και σκήτες, με περίπου 8.000 μοναχούς και μοναχές .

3. Θεολογική εκπαίδευση
Για την θεολογική κατάρτιση, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έχει :

33 Θεολογικά Λύκεια
11 Θεολογικά Πανεπιστήμια και 4 θεολογικά τμήματα μέσα σε άλλα πανεπιστήμια, εντεταμένες στο σύστημα ανώτατης κρατικής παιδείας, έχοντας γραμμένους πάνω από 9.365 φοιτητές σε διάφορες ειδικεύσεις.

Πάνω 10.000 καθηγητές, οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία.
4. Θρησκευτική βοήθεια
Εκτός δραστηριοτήτων εντός ενοριών, η θρησκευτική βοήθεια γίνεται και :

στον στρατό, στην χωροφυλακή και στις φυλακές, από 143 ιερείς
στα νοσοκομεία, σχολεία και κοινωνικά κέντρα, από 364 ιερείς

5. Κοινωνική βοήθεια
Τα κοινωνικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται υπό την άμεση καθοδήγηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας :

121 κέντρα για παιδιά
35 κέντρα για γέροντες
106 λέσχες και φουρνιές
52 κέντρα διάγνωσης και θεραπείας, ιατρεία και φαρμακεία
23 κέντρα συμβουλής και βοήθειας στις οικογένειες σε ανάγκη
2 κέντρα για θύματα της παράνομης μεταφοράς και εκμετάλλευσης ανθρώπων.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας εξασφαλίζει συνεχή κοινωνική βοήθεια για περίπου 270.000 ανθρώπους.
Σε περίπτωση θεομηνίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας διεξάγει ανθρωπιστική καμπάνια σε εθνικό επίπεδο, για την άμεση υποστήριξη των πικραμένων. Επίσης, μαζί με τις κεντρικές και τοπικές αρχές και με μη-κυβερνητικές οργανώσεις, εσωτερικές αλλά και διεθνές, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας συνεπιφέρει σε εθνικά προγράμματα όπως:

η καταπολέμηση του οικείου βίαιου
η πρόληψη της παράνομης μεταφοράς και εκμετάλλευσης ανθρώπων
η πρόληψη χρήσης των ναρκωτικών
η πρόληψη της διάδοσης του ΑΙDS
η κοινωνική ένταξη των μη ευνοϊκών κατηγοριών (ανάπηροι, μη εργαζόμενοι)

6. Εκκλησιαστικά ιδρύματα με ιεραποστολικό σκοπό
Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας λειτουργούν :

το Βιβλικό και Ιεραποστολικό Ινστιτούτο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας

Κέντρα Μ.Μ.Ε του Πατριαρχείου Ρουμανίας.
7. Εκκλησιαστικές και διαθρησκευτικες σχέσεις
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας ανήκει στον Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών από 1961 και στην Συνδιάσκεψη Ευρωπαϊκών Εκκλησιών από 1964. Συμμετέχει μαζί με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, στους διεθνές θεολογικούς διαλόγους με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με την Εκκλησία των Διαμαρτυρομένων, με την Αγγλικανή Εκκλησία, κ.α.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έχει ένα Γραφείο Αντιπροσώπισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα πολιτικά ευρωπαϊκά ιδρύματα στις Βρυξέλλες.

8. Μουσεία για συντήρηση των παλαιών βιβλίων και εκκλησιαστικών αντικειμένων
Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας έχει 275 μουσεία και 42 τοπικά κέντρα αποθήκευσης.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s